Nyereményjáték

HUNGARIAN ART & BUSINESS (2024) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Jelen nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Hungarian Art & Business Facebook oldalán megvalósuló nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szabályait tartalmazza, ezért kérjük, a Játékban való részvétel előtt figyelmesen olvassa el!

 1. A Játék szervezője

A Játék főszervezője az MBH Bank Művészeti Alapítvány (székhely: 1062 Budapest Andrássy út 112. nyilvántartási szám: 01-01-0013365, adószám: 19347624-2-41, továbbiakban Szervező)

A Játék és az annak során kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Szervező, aki a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el. A Játék lebonyolítása során a Szervező megbízásából lebonyolítóként és a személyes adatok tekintetében adatfeldolgozóként eljár a MEDIATOR GROUP Kft. (Székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25., Cégjegyzékszám: 01-09-864793, Adószám: 13622215-2-43, továbbiakban: Lebonyolító).

A Szervező a Játékban résztvevő személyek (továbbiakban: Játékos) által megadott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli.

A Játékszabályzatot a Szervező az arthab.hu oldalon teszi közzé és biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét a Játék ideje alatt. A célzott hirdetések a közösségi médiaplatformokon, kizárólag a META-n keresztül kerülnek megjelenítésre. Ez a Játék független a Facebooktól és az Instagramtól, a Facebook és az Instagram semmilyen formában nem támogatja, nem vesz részt benne és nem felelős érte, vele összefüggésbe nem hozható, azt kizárólag a Szervező indítja.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban azon felhasználók vehetnek részt, akik a Játékszabályzatnak megfelelő, a Játék kiírásának bejegyzésében elhelyezett feladványra, a feladvány alá írt hozzászólás (komment) formájában válaszol és ezáltal magukra nézve elfogadja és teljesíti a Játékszabályzat alábbi feltételeit:

– Játékos rendelkezik saját Facebook regisztrációval;

– a hozzászólás elküldésével elfogadja a Játékszabályzatot és önkéntes beleegyezését adja adatainak Játékszabályzat szerinti megadásához és kezeléséhez,

A nyereménysorsolásban Játékosként az vehet részt, aki a fentieken túl teljesíti az alábbi együttes feltételeket:

– 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki rendelkezik magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel,

– helyes választ hozzászólásként adott a Játék felhívásának bejegyzésében elhelyezett feladványra

– a Játék időtartama alatt, továbbá az eredmény kihirdetéséig élő saját Facebook regisztrációval rendelkezik és a nyeremény átvétele kapcsán Szervezővel együttműködik.

A Játékban a részvétel önkéntes és ingyenes, nem feltétele a Szervező, vagy más termékének, vagy szolgáltatásának igénybevétele. A Játékban való részvételhez kizárólag saját Facebook regisztráció használható fel. A Játékos a Játékban való részvételével kijelenti és elismeri, hogy a Játékszabályzatot teljeskörűen megismerte, és azt magára nézve feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, automatikusan kizárja magát a Játékból.

A Játékban történő részvételnek a jelen pontban szabályozott feltételeit a Szervező folyamatosan ellenőrizni jogosult. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy a Szervező jogosult az érintett Játékost – az általa esetlegesen megnyert nyereményre vonatkozó jogosultságának érvénytelenítése mellett – a Játékban történő további részvétel lehetőségéből azonnali hatállyal kizárni.

A Szervező általi jogszerű kizárás esetén az érintett Játékos nem jogosult semmilyen kifogással élni vagy kártérítési igénnyel fellépni a Szervezővel szemben, valamint a Szabályzatnak ellentmondó, illetve tisztességtelen magatartást tanúsító Játékos köteles megtéríteni minden olyan kárt, amelyet magatartásával összefüggésben a Szervezőnek okozott.

A Játékosok vállalják, hogy nyertesség esetén a nyereményre jogosultságukat átvételkor személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása megtörténjen.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező és Lebonyolító munkavállalói, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi természetes-, illetve jogi személy, továbbá ezen személyek/szervezetek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdésének meghatározott (közeli) hozzátartozói.

III. A Játék leírása és célja

A Játék megvalósulási helye a https://www.facebook.com/arthabofficial, időtartama a IV. fejezet szerint alakul.

A Játék során, az oldalon közzétett hozzászólásban megadott válasszal jelentkeznek (a továbbiakban: jelentkezés) a Játékosok.

A sorsolásban való részvételhez szükséges, hogy egy Játékos a Játék során helyes választ adjon, azt egy hozzászólásban kizárólag egyszeri alkalommal a poszt alá kommentben megírja. Ezeket a feltételeket a Játékosok kifejezetten elfogadják, a kiválasztás fenti módjával szemben minden jogorvoslat kizárt.

A Játékosok között a jelentkezés lezárását követően 5 fő nyertes (továbbiakban: a Nyertes(ek)) kerül kisorolásra a VI. fejezetben foglaltak szerint, a nyeremények az V. fejezet szerint alakulnak. A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevüket, a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t a Hungarian Art & Business Facebook oldal bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzé tegye.

A Nyerteseket a Szervező a jelen Játékszabályzat szerint értesíti és nyereményeiket elektronikus úton küldi meg részükre. Indokolt esetben, előzetes írásos egyeztetést követően a nyeremény személyes átvételére is van lehetőség az intézmény nyitvatartási idejében.

A Játékkal kapcsolatos bármely kérdés, panasz esetén a Játékos a következő elérhetőségeken kaphat segítséget: info@arthab.hu

 1. A Játék időtartama

A Játék 2024. április 15. napján 15 óra 00 perc 00 másodperctől 2024. április 30. napjáig 15 óra 00 perc 00 másodpercig tart.

Csak az adott időtartam zárásáig beérkezett hozzászólások érvényesek, a záráson túl esetleg beérkező hozzászólások figyelmen kívül maradnak, és csak a határidőben jelentkezett Játékosok közül kerül sor a Nyertesek sorsolására.

 1. Nyeremények

A Játékban 5 darab ajándékutalvány-csomag kerül kisorsolásra, amely egyenként/fejenként tartalmaz:

 • 1 darab HAB ajándékutalvány, mely a Hungarian Art & Business bármely fizetős rendezvényén 1 főnek ingyenes részvételt biztosít (családi alkotó nap esetében 2 felnőtt és 1 gyerek részére)
 • 1 darab 5000 Ft értékű ajándékutalvány a Csók Bisztróban történő fogyasztás esetén a Csók Bisztró felajánlásával.

A nyeremény elküldése elektronikus úton történik.

A nyeremény készpénzre, vagy egyéb más nyereményre át nem váltható.

A nyeremény névre szóló, ugyanakkor előzetes írásos egyeztetést követően egy fő részére átruházható.

A nyeremény érvényességi ideje, ameddig beváltható: 2024. 12. 31.

 1. A sorsolás és a nyertesek értesítése

Sorsolás

A nyeremények nem nyilvános kisorsolására legkésőbb a Játék zárását követő első munkanapon 13:00 óráig kerül sor, a sorsolások helyszíne: Lebonyolító székhelye. A sorsolás végrehajtója a Lebonyolító. A Lebonyolító a Játék poszt alatt beérkezett kommenteket szoftver segítségével összesíti, majd az 5 Nyertes Játékost a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével állapítja meg, a sorsolás jogszerű lebonyolítását tanúsító két alkalmazottja előtt. A sorsolásról a Lebonyolító jegyzőkönyvet vesz fel.

Minden nyereményhez 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra. A tartaléknyertesek a kihúzásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, abban az esetben, ha a Nyertes, vagy a sorrendben előtte lévő tartaléknyertes a jelen szabályzat II. pontjában leírtaknak nem felel meg, vagy a Szervező értesítését követő 72 órán belül nem jelentkezik a nyereményért az alábbiak szerint.

Nyertesek értesítése

A Játékosok közül kisorsolt Nyerteseket a Szervező, a sorsolásokat követő 48 órán belül Facebook üzenetben értesíti és a Hungarian Art & Business Facebook-posztban is ismertetheti.

Az értesítő Facebook üzenetben a Szervező felhívja a Nyerteseket (vagy tartaléknyerteseket), hogy válasz Facebook üzenetükben, az értesítéstől számított legfeljebb 72 órán belül küldjék meg a nyeremény átadáshoz szükséges következő adataikat: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, valamint egyértelmű nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy az általuk megnyert nyereményre igényt tartanak.

Amennyiben a Nyertes (vagy tartaléknyertes) az értesítéstől számított legfeljebb 72 órán belül nem küldi meg a Szervező részére a szükséges adatait, vagy úgy nyilatkozik, hogy az általa megnyert nyereményre nem tart igényt, úgy a nyeremény jogosultság joga automatikusan átszáll a soron következő tartaléknyertesre.

A Játékos/Nyertes (vagy tartaléknyertes) felelőssége, hogy az általa a Játékra jelentkezés keretében használt Facebook üzeneteit figyelemmel kísérje, az ennek elmulasztásából eredő következmények kizárólag a Játékost terhelik.

Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Kérjük a Játékosokat, hogy a Játék időtartama alatt kísérjék figyelemmel a Szervező értesítéseit, ugyanis a kapcsolatfelvétel, vagy adatszolgáltatás elmulasztásából, vagy a Nyertes oldalán felmerülő esetleges kézbesíthetetlenségből eredően a Szervező minden felelősséget kizár.

A Szervező kizárólag a Nyertesek részére küld értesítést, ezzel kapcsolatosan a nem nyertes Játékosok vonatkozásában bármely jogorvoslat kizárt.

A nyeremények átadására a Játékosok által megadott email címen keresztül elektronikus úton kerül sor.

VII. Adó és egyéb költségek

A nyereményeket nem terheli adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség. Szervezőt a nyeremény megküldésével összefüggő költségeken kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő adó, díj, illeték, utazási és egyéb költség a Játékosokat terhelik.

VIII. Adatkezelés és adatvédelem

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Jelen adatvédelmi tájékoztató megadásával a MBH Bank Művészeti Alapítvány eleget kíván tenni AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: Rendelet) – továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. A Tájékoztatóban használt fogalmak megfelelnek az Infotv-ben, illetve a GDPR rendeletben meghatározott fogalmaknak, illetve azok értelmezésének. Társaságunk arra törekszik, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy elősegítse az érintett jogainak a gyakorlását.

Társaságunk fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a Facebook oldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

MBH Bank Művészeti Alapítvány

(cégjegyzékszám: 01-01-0013365, adószám: 19347624-2-41, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 112., képviseli: Ézsiás Nikolett)

AZ ADATKEZELŐ LEVELEZÉSI CÍME: 1062 Budapest, Andrássy út 112.

AZ ADATKEZELŐ E-MAIL CÍME: info@arthab.hu

AZ ADATKEZELŐ TELEFONSZÁMA: +36301634751

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE:

Kapitány Ildikó, kapitany.ildiko@arthab.hu

A Játékszabályzatban található, jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztassa a Játékban résztvevőket (továbbiakban: Játékos) arról, hogy hogyan használja fel a Szervező, mint adatkezelő, és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó által szervezett „Hungarian Art & Business nyereményjáték” elnevezésű nyereményjáték során, a nyerteseket érintő, a nyeremények szállításával összefüggésben történő adatgyűjtés során birtokukba kerülő személyes adataikat, és hogy milyen jogaik vannak az érintetteknek az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az adatkezelés kizárólag a nyeremény kiszállításának céljából a nyertesek által önkéntesen megadott adatok és a hozzájárulásuk alapján történik. A játékban való részvétel önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen Tájékoztatóban foglaltakat!

Az Adatfeldolgozó MEDIATOR GROUP Reklámügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 25. cégjegyzékszám: 01-09-864793) a Nyertesek által megadott adatokat saját célra nem használja fel. A nyeremények postázása céljából megadott adatok feldolgozását végzi a MBH Bank Művészeti Alapítvány számára.

Adatkezeléssel érintett adatok köre, adatkezelés célja és időtartama:

A teljes név, telefonszám, e-mail cím és lakcím személyes adatok kezelésének célja az „Hungarian Art & Business” elnevezésű játék nyerteseivel történő kapcsolattartás, a nyeremények átadásának/ kiküldésének lebonyolítása, a Nyertesek nevének közzététele a Játék Facebook oldalán, jog- és igényérvényesítés.

Az MBH Bank Művészeti Alapítvány, mint adatkezelő a Játékos személyes adatait (teljes név, telefonszám, e-mail cím) az érintettel történő kapcsolattartás, tájékoztatás, a játék lebonyolítása, sorsolás, illetve a nyeremény átadása céljából kezeli és tartja nyilván a Játék lezárását követő napig.

A Játék nyerteseinek (tartaléknyerteseinek) adatait az adatkezelő a nyeremény megnyerésétől, illetve amennyiben a nyeremény átvételre került, úgy annak átvételétől számított 5 évig őrzi meg, a nyeremények sorsolásának, átadásának, annak hiányának megtörténtének és valamennyi jogi szempontból jelentős körülmény adatkezelő általi bizonyíthatósága érdekében.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pontja, vagyis az Érintett hozzájárulása melyet a jelen Tájékoztató elfogadásával ad meg a kapcsolatfelvétel során.

Az Érintett jogai:

Az Önt megillető jogok az adatkezeléssel kapcsolatban a következők:

Átlátható tájékoztatáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek a jognak a biztosítása érdekében is hoztuk létre jelen Adatkezelési Tájékoztatót, amelyben ismertetjük Önnel, hogy a személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, illetve az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat.

Az Érintett hozzáférési joga:

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon az alábbiakhoz:

 • a kezelt személyes adatokhoz és a személyes adatok kategóriájához, az adatkezelés céljához,
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriájához, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy közölni fogja,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.

Helyesbítéshez való jog:

Az érintett kérheti, hogy a Társaság helyesbítse ill. egészítse ki a tévesen, pontatlanul vagy hiányosan szereplő személyes adatait. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt a Társaság megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát.

A visszavonáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor visszavonja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):

Az érintett jogosult arra, hogy kérje, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles ezt végrehajtani. Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén Önt ez a jog nem illeti meg.

A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a) az adatkezelés célja megszűnt,
 2. b) Ön visszavonta a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 3. c) az adatkezelés jogos érdeken alapul vagy közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen,
 4. d) az adatkezelés jogellenes,
 5. e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog):

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő az alábbi esetekben korlátozza az adatkezelést:

 • ha az Érintett vitatja az adatkezelés pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • ha az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő egy másik adatkezelő részére továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek részére a személyes adatokat rendelkezésre bocsátotta. Az adathordozhatósághoz való jog az Érintettet abban az esetben illeti meg, ha:

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve a profilalkotást is. Az Adatkezelő a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. A Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.

Jogorvoslathoz való jog:

Az Ön jogainak megsértése esetén Ön adatvédelmi tisztviselőhöz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat (vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek).

Adatvédelmi tisztviselő:
Kapitány Ildikó
kapitany.ildiko@arthab.hu

Az Érintett tájékoztatása adatvédelmi incidensről:

Ha egy esetleges adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön adataira, jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják Önt az adatvédelmi incidensről.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Amennyiben az Érintettnek személyes adatai kezelését érintően sérelme merült fel, az ügy gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt célszerű felvennie a kapcsolatot az Adatkezelővel és előterjeszteni a vonatkozó érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmet.

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az adatkezelőkkel vagy az adatfeldolgozókkal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog:

Az Érintett jogosult a panasztételhez való jog sérelme nélkül a hatékony bírósági jogorvoslatra polgári per kezdeményezése útján, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a jogait. A per elbírálása a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik, de az érintett a pert választása szerint megindíthatja a lakóhelye szerint illetékes törvényszék előtt is.

Adatbiztonsági intézkedések

A Társaság kötelezi magát arra, hogy gondoskodjon az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi arra az Adatfeldolgozót, hogy ő is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó részére is előírja.

A Társaság az informatikai adatok és a weboldal technikai környezetének megfelelő adatmentéséről gondoskodik, amit az egyes adatok megőrzési ideje alapján szükséges paraméterekkel működtet, ezáltal az adatok megőrzési időn belüli rendelkezésre állását garantálja, a megőrzési idő lejártával pedig véglegesen megsemmisíti azokat.

Az informatikai rendszer és az adatokat tároló környezet integritását és működőképességét fejlett monitoring technikákkal ellenőrzi, a szükséges kapacitásokat folyamatosan biztosítja.

Az informatikai környezetében történt eseményeket komplex naplózási funkciók alkalmazásával rögzíti, ezzel is biztosítja az esetleges incidensek későbbi felderíthetőségét és jogi erejű bizonyíthatóságát.

Folyamatosan magas sávszélességet biztosító, redundáns hálózati környezetet alkalmaz a weboldalak kiszolgálására, mely a fellépő terheléseket biztonságosan elosztja az erőforrások között. A rendszerei katasztrófatűrő képességét tervezetten biztosítja, az üzletmenet folytonosságról és ezáltal felhasználói folyamatos kiszolgálásáról szervezeti és technikai eszközökkel is magas szinten gondoskodik.

Kiemelt prioritással gondoskodik az informatikai rendszerei sértetlenségét is biztosító biztonsági javítások, gyártói frissítések kontrollált telepítéséről, ezzel megelőzve, elkerülve és kezelve a sérülékenységek kihasználásával történő hozzáférési vagy károkozási kísérleteket. Az informatikai környezetet rendszeresen biztonsági teszteléssel vizsgálja, a talált hibákat vagy gyenge pontokat kijavítja, az informatikai rendszer biztonsági megerősítését folyamatos feladatnak tekinti. Munkatársai számára a titoktartást is magába foglaló magas biztonsági elvárásokat fogalmaznak meg, melyek teljesülését rendszeres képzésekkel is biztosítja, belső működése kapcsán pedig törekszik arra, hogy tervezett és ellenőrzött folyamatokat működtessen.

A működés során érzékelt, vagy hozzá bejelentett, a személyes adatokat érintő esetleges incidenseket transzparens módon, felelős és szigorú elvek mentén 72 órán belül kivizsgálja. A bekövetkezett incidenseket lekezeli, és nyilvántartásba veszi.

Szolgáltatásai és informatikai megoldásai fejlesztése során gondoskodik a beépített adatvédelem elvének teljesüléséről, az adatvédelmet már a tervezési fázisban kiemelt elvárásként kezeli.

Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése:

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelők által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi. Az adatvédelemért felelős személyek a jelzett vagy észlelt adatvédelmi incidenst haladéktalanul megvizsgálják, majd az adatvédelmi incidens tudomására jutását követő 72 órán belül javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárítására és az incidens kezelésére.

Az Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Társaságok tájékoztatják az Érintetteket a módosításokról.

 1. További feltételek és tájékoztatás

A Szervező nem vállal felelősséget a Játék során felmerülő technikai hibákért (hardware vagy software hibák, számítógép vagy internet kapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus stb.). Továbbá a Szervezőt és munkavállalóit, kapcsolt vállalkozásait, társvállalatait és képviselőit semmilyen felelősség nem terheli amennyiben az internetszolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos hozzászólása a határidő lejártát követően érkezik meg.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékban résztvevő Játékos(oka)t indoklás nélkül kizárjon. Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzat feltételeit – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból szintén kizárásra kerül. Amennyiben a Játék során a Játékos bármely cselekménye sérti a Szervező, vagy más személyek jogait, törvényes érdekeit, illetve a közérdeket, vagy az erkölcsi normákat, úgy a Szervező a Játékost kizárhatja a Játékból.

A Szervező fenntartja a jogot jelen Játék és a Játékszabályzat egyoldalú módosítására, a Játék időtartamának egyoldalú rövidítésére vagy meghosszabbítására, a Játék törlésére, felfüggesztésére és/vagy megszüntetésére és egyéb változásokra a Játék teljes időtartama alatt bármikor, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben a Játék nem folytatható le a jelen Játékszabályzatnak megfelelően. A Játékszabályzat módosítását, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Játék oldalán. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjon.

Szervező kizár minden, a Játékban való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítési igényt. A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező kizárja a felelősségét, így többek között a kapcsolatfelvétel során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás stb.) Szervező kizárja a felelősséget, kivéve, ha a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezései tiltják. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

A Szervező nem vállal felelősséget a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértő adattartalmakért, hozzászólásokért. A Szervező nem felel semmilyen, a Hungarian Art & Business Facebook vagy a https://www.facebook.com/arthabofficial, weboldal működéséből adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer működésének megváltoztatásából fakadó problémáért.

 1. Záró rendelkezések

Jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdéseiben a magyar jogszabályok az irányadóak.

A Játékosok a Játékban való részvétellel minden tekintetben tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató minden rendelkezését.

Sok szerencsét kívánunk!

Budapest, 2024.04.15.

MBH Bank Művészeti Alapítvány

Szervező